Impact van de verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering Concordia

Impact van de verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering

Recent werd het tweede wetsontwerp van 12/04/17 betreffende een verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector, ingediend in de Kamer en goedgekeurd in de Kamercommissie. Dit wetgevend initiatief kwam enerzijds tot stand om bescherming te bieden aan de consument-bouwheer tegen insolvabiliteit van betrokken bouwpartijen en anderzijds om de discriminatie van de architecten op te heffen voor wie een dergelijke verzekeringsverplichting reeds bestond (arrest Grondwettelijk Hof nr 100/2007 van 12 juli 2007).

Deze wet zal een grote impact hebben op de bouwsector.

Eerst en vooral ziet het ernaar uit dat de wetgever deze plicht wil laten ingaan met onmiddellijke inwerkingtreding voor alle projecten waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018. Daarom is het van primordiaal belang om hierop voorbereid te zijn. Het is immers perfect mogelijk dat u nu reeds onderhandelingen voert, projecten in de planning heeft staan enz. die aan deze verplichting onderhevig zullen zijn.

De wetgever heeft bovendien diverse formules van globale polis naar abonnementspolissen of een borgstelling voorzien. U dient zich dus tijdig te beraden bij de ondertekening van contracten waarvoor een vergunning zal afgeleverd worden na deze datum.

Uit het wetsontwerp is bovendien gebleken dat wanneer één bouwpartij een dergelijke polis onderschreef ten behoeve van alle andere dienstverleners, de verzekeringsplicht opgeheven is ten voordele van de laatstgenoemden.
De term ‘alle aannemers’ is zeer ruim opgevat in het wetsontwerp: dakdekker, diegene die de chape legt … Het komt erop neer dat alle werken die ressorteren onder gesloten ruwbouw hiermee geviseerd worden, en dit telkens wanneer de tussenkomst van een architect vereist is.
Gelukkig is er ondertussen al meer duidelijkheid over wat onder bewoning dient verstaan te worden. Het zou gebouwen betreffen die hoofdzakelijk tot bewoning zijn bestemd en dit voor meer dan 50%.

De wettelijk voorziene minimumlimiet bedraagt 500.000 euro per gebouw (of de wederopbouwwaarde). In geval van appartementsgebouwen geldt dit plafond per gebouw en niet per wooneenheid.
Vanuit onze ervaring vrezen wij echter dat dit mogelijk niet toereikend zal zijn in geval er zich meerdere schadegevallen voordoen in dergelijke gebouwen.

Andere zaken die ons opvielen, zijn onder meer de klassieke uitsluitingen betreffende verbeterings- en/of wijzigingskosten waarvoor in de geest van de wetgever de betrokken aannemer zelf dient aangesproken te worden.

Dat er met deze wetgeving een extra zorgtaak weggelegd is voor de notaris - bv. ingeval van de verkoop van een huis dient het attest mee over te gaan op de nieuwe eigenaar - lijkt niet het enige bijkomende aspect.
Het zal ook uitermate belangrijk zijn om de overige polissen tussen de verschillende bouwactoren zoveel mogelijk op elkaar te laten afstemmen of zelfs te groeperen in één polis bij eenzelfde verzekeraar. Door beroep te doen op een verzekeringsspecialist of een advocaat bij de contractuele negotiaties kan al veel verholpen worden.
Daarnaast zal het ook belangrijk zijn om erop toe te zien dat een verzekeringsnemer geen overlappende dekkingen heeft met andere verzekeringen. In de ABR- polis zijn immers ook bepalingen voorzien omtrent de aansprakelijkheid en veel zal afhangen van de aanvangsdata van deze polis tegenover de 10-jarige aansprakelijkheidspolis.

Hoewel 1 juli 2018 nog een jaar voor ons ligt, vormt dit wetgevend initiatief reeds vandaag een grote uitdaging voor de bouw- en de verzekeringssector. Er zal ook nagedacht moeten worden over snel beschikbare digitale oplossingen en de impact hiervan op de werkdruk van de controlebureaus.

Het Concordia Construction Team volgt samen met huisraadsman Meester Nic Clijmans deze ingrijpende veranderingen op de voet. Ze informeren u graag hoe u er zich kan op voorbereiden.

Samen bouwen we aan uw toekomst!

Aarzel niet om ons Construction Team te contacteren op het nr. 09/264 11 18 of per mail: mspeeckaert@concordia.be

Mr. Clijmans kan u bereiken per mail: n.clijmans@clijmansadvocaten.be