MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) vormt een geheel aan regels naar Europees recht die bijdragen tot de harmonisatie van de reglementering van de transacties in de financiële producten en de integratie van de financiële markten. De belangrijkste objectieven van MiFID zijn enerzijds het versterken van de transparantie van de financiële markten en anderzijds het beter beschermen van de consument. De Belgische wetgever heeft deze richtlijn gedeeltelijk geïntegreerd in haar wet die van toepassing is op de verzekeringen, de zogenaamde Twin Peaks II, wet van 30 juli 2013, aangevuld door drie koninklijke besluiten van 21 februari 2014. De Circulaire wet van de FSMA van 16 april 2014 komt deze reglementering aanvullen en expliciteren. Deze wet werd van kracht op 30 april 2014. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zijn de gedragsregels die worden toegepast door Concordia voor alle activiteiten van bemiddeling in de verzekeringen (makelaar en consultant) de volgende:

 1. Concordia

Concordia is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar. Concordia is ingeschreven onder het nummer 22714 A in de categorie « verzekeringsmakelaar » van het register der verzekeringsbemiddelaars gehouden door de FSMA, waarvan de zetel zich bevindt op de Congresstraat nr 12-14 te 1000 Brussel. U kunt de website www.fsma.be consulteren.

 2. Communicatie

U kunt met Concordia per e-mail, per brief, telefonisch, via onze website, per fax of een afspraak in onze burelen communiceren. Door de opgave van uw e-mailadres als communicatiemiddel aanvaardt u dat Concordia u alle brieven, informatie en documenten via elektronische weg kan bezorgen of via haar website ter beschikking kan stellen. U kunt met Concordia communiceren in het Nederlands, Frans of Engels. U kan steeds aangeven in welke van deze talen de communicatie dient te gebeuren. U kan uw voorkeurtaal te allen tijden wijzigen.

 3. Werkwijze

3.1. Verzekeringsbemiddeling

Als verzekeringsmakelaar zijn wij gespecialiseerd in het adviseren over en het aanbieden en beheren van verzekeringsovereenkomsten. Hiervoor verrichten wij het voorbereidend werk tot het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten en assisteren wij bij hun beheer en uitvoering, met inbegrip van schadeaangiftes. Op basis van de informatie die u ons geeft, werken wij een optimale oplossing voor u uit. Daarom is het belangrijk dat u ons op voorhand nauwkeurig informeert over alle bekende omstandigheden en wensen die redelijkerwijze beschouwd moeten worden als gegevens die een invloed uitoefenen op het voorstel dat wij u zullen doen. Wij adviseren altijd op basis van een onpartijdige analyse. Onze analyse is m.a.w. gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekeringsoplossingen die beantwoorden aan uw verlangens en behoeften. Door de verzekeringsovereenkomst te sluiten erkent u dat ons advies rekening houdt met uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen.

3.2. Verzekeringstakken

Polisvoorwaarden cfr. Sector Catalog

3.2.1. Groep van activiteiten "niet-leven"
 1. Ongevallen.
  1. Ongevallen behalve arbeidsongevallen: forfaitaire uitkeringen; schadeloosstellingen; combinaties daarvan; vervoerde personen.
  2. Arbeidsongevallen.
 2. Ziekte: forfaitaire uitkeringen; schadeloosstellingen; combinaties daarvan; afhankelijkheidsverzekering.
 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel: alle schade toegebracht aan motorrijtuigen en voertuigen zonder motor.
 4. Casco rollend spoorwegmateriaal: alle schade die eraan toegebracht wordt.
 5. Luchtvaartuigcasco: alle schade die eraan toegebracht wordt.        
 6. Casco zee- en binnenschepen: alle schade toegebracht aan binnenschepen; schepen voor de vaart op meren; zeeschepen.         
 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen: alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel.        
 8. Brand en natuurevenementen: alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die zijn veroorzaakt door brand; ontploffing; storm; natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst; kernenergie en aardverzakking.
 9. Andere schade aan goederen: alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die schade veroorzaakt is door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet reeds sub 8 begrepen evenementen, zoals diefstal.
 10. B.A. motorrijtuigen: Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen.
  1. Verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.
  2. Verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder.
 11. B.A. luchtvaartuigen: Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van luchtvaartuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).         
 12. B.A. zee- en binnenschepen: Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).         
 13. Algemene B.A.: alle overige niet reeds onder de nrs. 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid.
 14. Krediet: algemene insolventie; exportkrediet; verkoop op afbetaling; hypothecair krediet; landbouwkrediet.
 15. Borgtocht: directe borgtocht; indirecte borgtocht.
 16. Diverse geldelijke verliezen: risico van gebrek aan werk; (algemeen) tekort aan ontvangsten; slecht weer; winstderving; doorlopende hoge algemene kosten; onvoorziene bedrijfsuitgaven; verlies van verkoopwaarde; huur- of inkomstenderving; andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde; niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen; overige geldelijke verliezen.
 17. Rechtsbijstand.
 18. Hulpverlening: hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden; hulpverlening onder andere omstandigheden.  
3.2.1. Groep van activiteiten "niet-leven"
 1. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen.
 2. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen.
 3. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen.
 4. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "permanent health insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur).
 5. Tontineverrichtingen.
 6. Kapitalisatieverrichtingen.
 7. Beheer van collectieve pensioenfondsen.
 8. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances".
 9. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Europese Lidstaat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

Meer informatie over onze diensten in het algemeen en de verschillende soorten polissen waarvoor wij bemiddelen, vindt u onder de rubriek ‘home’. Die informatie heeft enkel een informatieve waarde en is geen samenvatting van alle geldende dekkingsvoorwaarden. Als verzekeringsmakelaar werken wij met verschillende maatschappijen samen. Elke maatschappij heeft echter haar eigen algemene en bijzondere polisvoorwaarden. Om te beslissen welke verzekeringsdekkingen best op uw behoeftes aansluiten, is een volledige studie nodig. Indien nodig onderhandelen wij met de verzekeraar polisvoorwaarden op maat.

 4. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen Concordia op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe Concordia hieraan invulling geeft.

4.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is Concordia gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.  De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door Concordia geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

4.2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft Concordia in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in Concordia geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) Concordia en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van Concordia en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft Concordia de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
 • Situaties waarbij Concordia een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend
 • Situaties waarbij Concordia een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling
 • Situaties waarbij Concordia deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en)
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van Concordia.
4.3. Welke maatregelen neemt Concordia?

Concordia neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om: een interne instructienota; een aangepast verloningsbeleid; een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten; een beleid dat het recht voorbehoudt van Concordia om bij ontstentenis van  een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant; een regeling inzake het ontvangen van voordelen; een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van Concordia aangepast en/of geactualiseerd worden.

4.4. Wat is de procedure?

Indien een mogelijk belangenconflict geïdentificeerd werd, zal volgende procedure worden gevolgd:

4.5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door Concordia over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 5. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van Concordia bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door Concordia. Voor meer informatie, contacteer Concordia. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

 6. Vragen en problemen?

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij ons.

 • Adres: Concordia NV, Sassevaartstraat 46 / 301, 9000 Gent
 • Email: info@concordia.be

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!